Zlepšete byznys procesy pro vyšší konkurenceschopnost

Martin Noska / Michael Hanke | 26.04.2012 | Analýzy, Podniková infrastruktura | Žádné komentáře

Snaha o vyšší konkurenceschopnost je v současnosti jednou z hlavních priorit prakticky všech organizací. Jedna z cest k jejímu zlepšení může vést přes podnikové procesy, jejich analýzu, optimalizaci a průběžné řízení. A právě toto téma bylo stěžejním bodem konference Process Forum 2012, kterou v Praze na konci března uspořádala mezinárodní společnost Software AG.

Cyklus neustálého zlepšování procesů má dle koncepce používané společností Software AG tři hlavní fáze. První fází je analýza business procesů (Business Process Analysis – BPA), zahrnující kroky návrhu strategie, modelování procesů a přípravy na jejich implementaci v IT. Druhou fází je řízení business procesů (Business Process Management – BPM), která plynule navazuje na analýzu business procesů a obsahuje zejména kroky zabývající se automatizací nově optimalizovaných procesů a jejich zavedením do provozního prostředí. A konečně třetí fází je procesní inteligence (Process Intelligence – BPI), která vychází od již reálně provozovaných procesů a nasazuje na ně plně automatizované monitorování jejich skutečné výkon-nosti s následnou identifikací možností pro optimalizaci. Tím je vytvořen předpoklad pro opětovný návrat do první fáze analýzy procesů, čímž se pomyslný cyklus neustálého zlepšování procesů uzavírá (viz obrázek).

Životní cyklus Business Process Excellence

Zlepšování procesů se tak v jakékoli organizaci stává nekonečným cyklem procházejícím stále dokola všemi třemi výše uvedenými fázemi, během nichž dochází krok za krokem k postupné optimalizaci podnikových procesů prostřednictvím odstraňování jejich nedostatků. Výsledkem by pak měla být kromě jiného schopnost dané organizace lépe reagovat na změny a požadavky svých zákazníků, cílené odstraňování tzv. „úzkých hrdel“ procesů, které snižují celkový výkon společnosti a taktéž snížení nákladů díky identifikaci nákladově neefektivních míst. Ve výsledku tak mohou zákazníci právě vaší firmy získat lepší služby či produkty za nižší cenu než od konkurence, jenž bude spoléhat na neefektivní a neoptimalizované procesy.

Ve znamení neustálého zlepšování procesů

Jörg Klückmann, produktový manažer pro Enterprise BPM ve společnosti Software AG, poodhalil na letošním Process Forum jednotlivé fáze cyklu zlepšování procesů (souhrnně označovaného pojmem Business Process Excellence) a na mnoha praktických příkladech všem přítomným objasnil, co je jejich náplní a zejména pak jaké jsou jejich hlavní přínosy.

1. Business Process Analysis
První fáze „analýza business procesů“ má za primární cíl přinést dané organizaci lepší vhled do toho, jakým způsobem funguje její „byznys“. Pomůže jí to nalézt slabá místa a příležitosti pro zlepšení. V prvním kroku je nejprve potřeba definovat si svoji strategii a na základě toho navrhnout změny v procesech, tak aby plně odpovídaly potřebám „byznysu“. Hlavními cíli by mělo být uspokojení potřeb zákazníků, schopnost lepší reakce na požadavky zákazníků, odstranění redundancí v oblasti IT aplikací, apod.

Pro prosazení změn je dle Klückmanna důležité především nalezení podpory na straně vyššího vedení a dále vytvoření specializovaného útvaru zaměřeného na neustálé zlepšování procesů (v angličtině nejčastěji označovaného pojmem „Centre of Excellence“). Dále je nutné dobře porozumět strategii společnosti a při zkvalitňování procesů se držet osvědčených metodik.

2. Business Process Management
Ve druhé fázi „řízení business procesů“ dochází nejprve k implementaci nových procesů, případně častěji ke zlepšení již existujících procesů, a následně k jejich nasazení do provozu. Tato fáze je obvykle spojena s automatizací, tedy zaváděním IT, která buď nahrazuje dřívější manuální procesy nebo dále zvyšuje výkonnost již automatizovaných procesů. Automatizace umožňuje rychlejší průběh podnikových procesů, nižší chybovost, vyšší kvalitu, atd. Dochází též ke zprůhledňování procesů a ke snižování celkové doby potřebné k provádění změn.

Pro dosažení nejlepších výsledků je potřeba identifikovat správné procesy pro automatizaci a zajistit, že splňují požadavky „byznysu“. Návrhy procesů je třeba z abstraktní podoby převést do konkrétní „provozuschopné“ podoby. Důležité je i nastavení metrik, které budou následně použity k vyhodnocení provedených změn.

3. Process Intelligence
Třetí fáze „procesní inteligence“ pomyslně uzavírá cyklus zlepšování procesů, i když je třeba znovu zopakovat, že tento proces vlastně nikdy nekončí a po této fázi tak opět následuje fáze úvodní. Po zavedení procesů do provozu (uskutečněné v předchozí fázi) nyní přichází na řadu jejich průběžné monitorování a řízení. Dobře stanovené výkonnostní indikátory (označované jako „Key Performance Indicators“ – KPI) jsou podkladem pro lepší rozhodování a na základě naměřených výsledků lze jejich prostřednictvím snadněji uvažovat o potenciálních zlepšeních.

Měření je úzce spjaté se zlepšováním procesů, protože dává přehled o jejich reálné výkonnosti a jak všichni dobře víme, tak bez dobře koncipovaného měření lze cokoliv jen velice obtížně vyhodnocovat a natož pak zlepšovat. Toto zlepšování procesů na základě výsledků měření procesů je již zmiňovaným „oslím můstkem“ zpět do první fáze analýzy business procesů.

Orientace na zlepšování procesů

Právě snaha umožnit organizacím kontinuálně zlepšovat své procesy je charakteristická pro iniciativy společnosti Software AG v posledních letech.  Díky akvizicím získala komplexní portfolio nástrojů, které plně pokrývá výše zmiňovaný cyklus Business Process Excellence.

Klíčovou softwarovou platformou Software AG, která nabízí plnohodnotnou podporu pro cyklus kontinuálního zlepšování procesů (Business Process Excellence) je nástrojová řada ARIS Platform získaná akvizicí společnosti IDS Scheer a dále softwarová řada webMethods.

Zatímco softwarová řada ARIS Platform se zaměřuje primárně na fáze analýzy business procesů a procesní inteligence, tj. analýzu, návrh a monitorování procesů, softwarová řada webMethods je zaměřena na řízení procesů, tedy automatizaci a provozování podnikových procesů.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


+ sedm = čtrnáct

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz