Jak mohou ředitelé IT zvýšit svůj vliv na vedení firmy?

Peter Manda | 09.09.2013 | Analýzy, Ostatní | Žádné komentáře

Odpovědnosti a pravomoci šéfa IT v organizacích podléhají již dlouhou dobu značným změnám. Celý koncept sladění byznysu a IT strategií znamená, že IT manažer musí mnohem detailněji porozumět byznysu a implementovat nejefektivnější technologie podporující jeho výkonnost. Jeho odpovědnosti se tak rozšiřují a vliv má potenciál růst. Je tomu tak ale vždy?

Ztrácí ve firmách CIO svoji pozici?

Zní to možná překvapivě, ale ve více organizacích role CIO (tedy ředitele IT), jakožto člena vrcholového managementu zodpovědného za informační systémy, dnes naopak paradoxně slábne. V některých organizacích ve svojí současné podobě dokonce možná zanikne a bude podřízena ostatním členům managementu. Tato témata se objevují i ve společnostech působících v našem regionu.

Obecně by se mohlo očekávat, že ve stagnující ekonomice jsou za těmito změnami hlavně zmenšující se IT rozpočty nebo snižování vlivu IT na tvorbu konkurenčních výhod. Mohou být i projevem změn v zakázkách a využívání IT, zejména v rostoucím podílu technologií pronajímaných v utilitním módu (pay-per-use) a cloudových řešení. Postupně klesá množství a někdy i význam komplexních informačních systémů vybudovaných a provozovaných in-house. To vše může ovlivnit zeštíhlování IT oddělení a možné oslabení pozice jejich vedoucího.

Výkonnost základním kritériem

Podstatný vliv na celkovou výkonnost a postavení CIO ve firmě mají dva faktory – jeho mandát a pozice v organizaci. Mandát se váže na jeho zodpovědnosti: co se od něj očekává a co musí dodat, aby byl úspěšný. Pozice reprezentuje jeho reportovací linie, dále způsob, jak je začleněn do organizace a jak spolupracuje s ostatními vrcholovými manažery.

Tvrzení, že všichni CIO jsou přímo odpovědní za implementaci inovativních technologií, které mají vliv na výkonnost celé organizace, však není zcela pravdivé. Obecně existují tři profily IT manažerů – tzv. funkcionální manažer, zdokonalovatel a inovátor.

Nejdůležitější úloha IT manažerů pracujících v roli funkcionálního manažera je udržet existující funkcionalitu informačních technologií za nejnižší možné náklady. Jeho nadřízeným zpravidla bývá člen vrcholového vedení firmy, zřídka ním je generální ředitel. Na druhé straně nejpravděpodobnějším přímým nadřízeným IT manažera pracujícího jako inovátor bývá generální ředitel. Od tohoto CIO se obvykle vyžaduje aktivní účast při tvorbě a realizaci projektů s cílem zvýšit konkurenceschopnost organizace, tj. dostal jasný mandát pro provádění změn.

Je třeba zdůraznit, že úspěšnost práci manažera vyjadřuje míra plnění jeho cílů v čase. Velmi úspěšně může být hodnocen CIO výborně plnící roli funkcionálního manažera, pokud to od něj organizace očekává. Znamená to, že se mu daří manažovat IT ve stávajícím rozsahu funkčnosti, bez výpadků a za nízké náklady. Naopak neúspěch se bude spojovat s manažerem, který sice má silnou pozici ve vedení, organizace očekává, že povede inovační aktivity. Ve skutečnosti však jeho projekty nepřinášejí žádoucí přínosy, případně úplně nebo částečně selhaly.

Proč tedy v organizacích probíhá diskuse o změnách v postavení IT managementu?

Odpověď na otázku je potřeba hledat v širších souvislostech. Změny probíhající v řízení organizací se netýkají pouze postavení CIO. Všichni manažeři realizují v manažerské praxi rozhodnutí s cílem posílit svou pozici a jasněji určit mandát. To vše probíhá souběžně s realizací interních opatření, kterými organizace reagují na změny v externím prostředí. Jsou to různé organizační změny, změny ve strategiích, personální změny. Zvyšuje se tím tlak na manažery, snažící se přispět k úspěchu organizace a zároveň i k upevnění vlastní pozice v ní.

Budování důvěryhodnosti a zviditelnění ředitele IT

IT manažeři se snahou zvýšit svou důležitost, a tedy i podíl na dosahování úspěchů organizace, se musí snažit zlepšit svoje postavení v obou faktorech, tedy v mandátu i v pozici. Přestože oba ovlivňují výkonnost nezávisle na sobě, společně se jejich efekt znásobuje.

Pokud bude výkon interního IT ve firmě vnímán negativně, posílení postavení CIO v organizaci není pravděpodobné  Musí tedy nejdříve zajistit dosažení přijatelné úrovně IT služeb a získat si osobní odborný kredit mezi kolegy z vedení.

V dalším textu jsou uvedeny některé možnosti k upevnění pozice CIO a také zlepšení postavení celého IT oddělení.

Prohloubení právního rozhledu
Regulace v podnikatelském prostředí narůstá. Obzvláště ve vysoce regulovaných odvětvích, jako jsou finanční služby, telekomunikace či veřejné služby a CIO musí mít dobrý přehled o zákonných nařízeních ovlivňujících zpracování dat. Současný CIO je zodpovědný za celý proces zpracování informací, nejen za technologie zpracovávající data. Musí mít přehled o celém životním cyklu údajů v organizaci a zajistit, aby informace byly k dispozici v požadované chvíli a pouze oprávněným osobám. Stále častěji se vyžadují dokumenty ohledně shody s bezpečnostními pravidly ochrany osobních údajů a podobně.

Věnování pozornosti financím
Ne že by se IT manažeři v minulosti nezabývali financemi, ale je stále více potřeba se seznamovat se s novými způsoby ICT zakázek a služeb, rozumět jejich důsledkům a přispět tak ke zlepšení finančního výhledu organizace jako celku. CIO musí např. rozumět rozdílnému dopadu na finance a majetek společnosti při obstarání technologií novými formami (cloudová řešení, outsourcing … ) nebo různorodými moderními modely dodávky IT služeb.

Zdokonalení se v oblasti enterprise data management
V době business intelligence a obrovské datové základny se často od IT požaduje zpracování a analýza velkého množství dat. Znalosti v oblasti analýzy BI mohou CIO pomoci zkrátit čas potřebný k dodání požadovaných analytických výstupů už jen tím, že urychlí interní spolupráci a porozumění při komunikaci s jeho kolegy z managementu.

Zkvalitnění managementu dodavatelských a partnerských vztahů
Organizace prakticky neustále investují do IT, obstarávají nový hardware, upravují funkčnost systémů dle vznikajících požadavků. Přesto se na CIO kladou stále nové úkoly při snižování nákladů. Management dodavatelských a partnerských vztahů má mnoho podob, záleží jen na preferenci IT manažera, kterým směrem se vydá. I v tomto případě se však počítají pouze výsledky.

Autor pracuje jako senior konzultant ve společnosti Fidecon.

Zdroj: Infoware.sk

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


jedna + = deset

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © ICT manažer | ISSN 1805-5486 | SEO optimalizace a přizpůsobení SEO-care.cz